Your Gateway to
Digital Success

ඔබේ සන්නාමය ඩිජිටල් අවකාශයේ පැල කරන්න.
Digital Media Packages From Concept to Conversion Covering Your All Marketing Needs
සියලුම සන්නාමකරණය හා අලෙවිකරණ අවශ්‍යතා ආවරණය වන ඩිජිටල් ප්‍රචාරණ පැකේජ

Ideal for Corporate Clients

Business Websites
for Companies

බිස්නස් වෙබ්සයිට් නිර්මාණය
🏢🌐 Establish Your Online Presence with A Professionally Designed Corporate Website that Registers Your Details with Google and Brings You a Lasting Impression. 💼🎨🌟
$69
Rs. 19,000/
FOR A YEAR
Ideal for Online Sellers & Retailers

E-Commerce Websites for Shops with IPG

අන්තර්ජාල වෙළඳාමට වෙබ්සයිට්
🚀🏢 Sell Online 24/7 with A Professionally Developed E-Commerce Shopping Cart. Accept Online Payments. 🌐 Grow Your Business Beyond Your Local Niche. 💼🌟
$99
Rs. 29,000/-
FOR A YEAR
Ideal for Online Teachers

Tuition & Online Courses LMS with
Zoom + IPG

ටියුෂන් සහ පාඨමාලා වෙබ්සයිට්
Streamline learning with Tuition LMS! Seamlessly integrate Zoom & payment💳. Empower education📚 with interactive features and convenient transactions.
$169
Rs. 49,000/-
FOR A YEAR
Ideal for New Business

Google, Facebook LinkedIn,
Business Page Setup

සමාජ මාධ්‍ය බිස්නස් පිටු සැකසුම
🌐📱 Digital Presence is Foremost in Social Media Marketing. 🔍👍 Facebook, Google & LinkedIn Business Pages will Be your Always Open Business. 🏢🌟
$15
Rs. 5,000/-
ONE-TIME JOB
Ideal for New Business

AI Content Wizard
Prompt Engineering

කෘතීම බුද්ධිය (AI) බිස්නස් යෙදවුම
🤖 AI Content: Engage, Sell, and Market Better! 🚀 Enhance your business with AI-Powered Content Creation & Optimization. 🌐 Be clear in all communication.
$25
Rs. 7,500/-
ONE-TIME JOB
Ideal for New Business

Modern Logo Maker
Brand Identity Pack

ඔබේ ව්‍යාපාරයට නූතන සන්නාම
🎨 Custom Logo Design to Revitalize Your Brand Identity✨. Sleek, Versatile Designs Tailored for Business Success. Make Your Brand Standout! 💼🌟
$35
Rs. 10,000/-
ONE-TIME JOB
For Serious Brands & Businesses

DN Effective Business Process &
Digital Transformation

කාර්යක්ෂම ව්‍යාපාර ක්‍රමවේද සහ ඩිජිටල්කරණය

🌟 Unlock New Business Possibilities! 🤗 Embrace The Power Of Digital Transformation to Transcend Local Limitations And Explore Global Opportunities. 🔊 Amplify Your Online Brand Presence for more sales. Craft Your Digital Future from the Existing Business. 🌐📈💼 #DigitalTransformation

🤗 ප්‍රාදේශීය සීමාවන් ඉක්මවා යන නව ව්‍යාපාර හැකියාවන් විවෘත කර ගෙන ගෝලීය අවස්ථා පවා ලබාදෙන ඩිජිටල් පරිවර්තනය වැළඳ ගන්න. 🔊 ඩිජිටල් නේෂන් ප්‍රවීණතාවයෙන් ඔබේ වියාපාර පුළුල් කරන්න, මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කරන්න, සහ පෙර නොවූ විරූ වෙළඳ වර්ධන අවස්ථා ලඟා කරන්න. ඔබේ ඩිජිටල් අනාගතය අදම හැඩගස්වා ගැනීමට අප හවුල් වෙමු! 🌐📈💼
$499
Rs. 150,000/-
ONE TIME | 3 MONTHS
For Serious Brands & Businesses

DN Strategic Partner for
New Business Creation

නව ව්‍යාපාර ඇරඹීම සහ ප්‍රවර්ධන උපායමාර්ග සගයා

🌟 Drive business with modern new viral strategies ⚡ 💼 Implement Innovative, Efficient Processes and Digital Transformation. Introduce Operational Efficiency to Unlock Unseen Growth Prospects. 🏹 Conquer New Markets and Grow Beyond Your Niche! 🌐🔍🌈

🚀 ව්‍යාපාර නැංවීමේ සාර්ථකත්වය සඳහා ඔබේ නොසැලෙන අත්වැල! 🌟 නවීන අලුත් වයිරල් උපාය මාර්ග සමඟ ව්‍යාපාර මෙහෙයවන්න 🎯 නව්‍ය වෙළඳ ක්‍රියාවලීන් හඳුන්වා දී ඒවා වියාපාරය තුල සඵල ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන්න. 📱 ඩිජිටල් සහ කාර්යක්ෂම ක්‍රමවේද පරිවර්තනය මගින් ඔබේ තිබෙන වෙළඳපොලෙන් එහා නව වෙළඳ ලෝකය ජය ගන්න! 🌐🌈
$999
Rs. 300,000/-
MoNTHLY | 1 YEAR
For Medium Business

Brand Builder
by Digital Nation

ඩිජිටල්නේෂන් සන්නාමකරණය
📱 Build Your Dream Brand! 🚀 Elevate Your Social Media Presence. 💼 Boost Engagement, Increase Followers, and Amplify Brand Awareness. 📈👥🌟
$99
Rs. 30,000/-
WIDER BRAND REACH
For Serious Brands

Brand Boom
by Digital Nation

ඩිජිටල්නේෂන් සන්නාමකරණය
🚀📈 Explode Your Brand Online. 🌟 Unleash Your Brand's Viral Potential, Elevate Visibility, and Conquer the New Markets for Increased Customer Base. 🎯📊💥
$169
Rs. 50,000/-
LET'S WALK THE TALK
For Serious Brands

Strategic
E-Commerce Start

උපායමාර්ගික නව ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධනය
🚀🌟 Your Secret Weapon for Digital Success! Drive Your Business with A New Strategy 🎯💼 Implement Innovative Processes, Conquer Untapped Markets and Grow Beyond Your Niche! 🌐🔍🌈
$499
Rs. 150,000/-
MoNTHLY
For Solo & Home Business

DN Social Media
STARTER

මුලික ගෘප් ශෙයා පැකේජය
🏙️📲 Establish and Start Building the Digital Presence on Social Media. 🚀 Drive Organic Awareness with Digital Nation's 250K+ Audience Network, Expanding Your Business to Reach Beyond the Local Circle. 🌐📈🌟
$19
Rs. 6,000/-
CREATE AWARENESS
For Startups & Small Business

DN Social Media
BOOSTER

ෆේස්බුක් ඒජන්සි බූස්ටර් පැකේජ
🔥📱 Ignite Your Social Engagement with Digital Nation's Agency Booster Plans for A Wider Brand Reach. 🚀💼 Gain 3X More Reach with DN Meta Business Partner Agency Ads than Your Own Boosts. 📈🎯
$39
Rs. 12,000/-
MAKE YOUR PRESENCE
For Serious Brands

Influencer Marketing
by Digital Nation

සිත පෙළඹන වයිරල් ප්‍රචාරණය
🌟📱 Elevate Your Brand with Digital Nation Agency's Influencer Marketing. 🚀💼 Harness the Power of Influencers to Reach New Markets! 👥 Unleash Your Brand's Viral Potential, Elevate Visibility, and Conquer the Digital Space for Wider Brand Exposure. 🎯📊
$49
Rs. 15,000/-
LET'S WALK THE TALK

For Specialized Plans Please Give Us a Call:
+94 703 011 022 | +94 718 922 323

For Medium Business

Brand Builder
by Digital Nation

ඩිජිටල්නේෂන් සන්නාමකරණය
📱 Build Your Dream Brand! 🚀 Elevate Your Social Media Presence. 💼 Boost Engagement, Increase Followers, and Amplify Brand Awareness. 📈👥🌟
$99
Rs. 30,000/-
WIDER BRAND REACH
For Serious Brands

DN Digital Asset
Management

ඩිජිටල් වත්කම් කළමනාකරණ
📁🌐 Organize, Optimize, and Empower Your Business with Digital Nation Agency's Digital Asset Management. 🚀💼 Streamline access, control, and utilization of your valuable digital assets! 🌟📈💻
$30
Rs. 10,000/-
ONE ACCOUNT
For Serious Brands

DN Lobby Promos
Hyde Park Lobby

සුපර්මාකට් තුළ වෙළඳ ප්‍රවර්ධන
🎉 Unleash the Power of Lobby Promotions! 🚀 Show Off Your Products & Services in Style at Super Center Premium Lobby. 🌟 Rent Prime Space at Hyde Park Corner Exit Counter for Jaw-Dropping Promotions that Wow the Crowd! 🎊
$30
Rs. 10,000/-
DAILY | WEEKENDS

Let's Craft a Deal that Leaves Everyone Smiling

IMPORTANT: * Welcome to Digital Nation Agency, where we specialize in crafting custom marketing solutions tailored to your unique needs. Schedule a call with us for personalized strategies. Our booster packages are perfect for long-term commitments, as building a strong brand takes time. Prices are flexible and negotiable, and certain activities may require travel expenses. Contact us today for a solution that fits your business perfectly.

වැදගත්: * Digital Nation Agency වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු, එහිදී අපි ඔබේ අවශ්‍යතාවලට සහ මුදලට සරිලන අලෙවිකරණ විසඳුම් සැකසීමේ විශේෂත්වය දරයි. අවශ්‍ය වෙළඳ අලෙවිකරණ උපාය මාර්ග තීරණය කිරීම සඳහා ඔබට අපසමග සම්බන්ධවීම පහසුයි. ශක්තිමත් සන්නාමයක් ගොඩනැගීමට කැපවීම සහ කාලය ගතවන බැවින් ඔබ අපගේ අනොන්‍ය අවබෝදයෙන් කාර්ය වඩා සාර්ථක කරගත හැක. මිල ගණන්ද නම්‍යශීලී ලෙස සාකච්ඡා කළ හැකි අතර ඇතැම් ප්‍රචාරණ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ගමන් වියදම් වැනි කලින් ඇස්තමේන්තු කල නොහැකි වියදම් අවශ්‍ය විය හැකිය. ඔබේ ව්‍යාපාරයට හොඳින් ගැලපෙන විසඳුමක් සඳහා අදම අප අමතන්න.

Digitally Recharge Your Brand to Maximum Reach.

Digital Nation Agency: A trailblazer in enhancing businesses spanning education, workshops, apparel, restaurants, cafes, social media, electronics, and home goods. From strategic marketing to holistic digital transformation, we’re your comprehensive solution.

We craft bespoke strategies, merging avant-garde digital strategies with time-occation-even-driven viral techniques, fortifying your brand’s digital footprint and widening its reach.

Safeguard and bolster your digital identity through meticulous setup of business pages and media accounts, implementing security measures like 2FA to fortify against cyber threats. Leveraging our prowess in social and mass media, let’s navigate your brand into uncharted cyber realms, elevating your market presence and catalyzing trade expansion.

ඔබේ සන්නාමය ඩිජිටල් අවකාශයේ පැල කරන්න.

ඩිජිටල් නේෂන් ඒජන්සිය: අධ්‍යාපනය, උපකාරක පංති, ඇඳුම් පැළඳුම්, අවන්හල් සහ කැෆේ, සමාජ මාධ්‍ය, ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස්, ගෙදර දොර ද්‍රව්‍ය අලෙවිකරණය සහ වියාපාර සමාජ මාධ්‍ය හැසිරවීම සහ ඩිජිටල්කරණ තාක්ෂණ සේවා සහ ක්‍රමවේද උපදේශනය පිළිබඳ ප්‍රායෝගික ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුය.

අපි විශේෂ උපාය මාර්ග, නවීන ඩිජිටල් ක්‍රම, සෘජු සහ සම්ප්‍රදායික වයිරල් අලෙවිකරණ ක්‍රමවේද හා මුසුකල උපාය මාර්ග තුලින් ඔබේ සන්නාමය ඩිජිටලි අවකාශයේ ශක්තිමත්ව පැලකර වැඩි පිරිසක් අතරට ගෙනයමු.

සියලු වියාපාර පිටු සහ සියලු ගිණුම් 2FA වැනි දේ නිවැරදිව සකසා, ගිණුම් හැක් වීම වැනි අවස්ථා මඟහැර ඔබේ වියාපාර ඩිජිටල් සන්නාමය ආරක්ෂා කර ශක්තිමත් කර දෙමු. අපගේ සමාජ සහ ජන මාධ්‍ය හැසිරවීමේ ඇති විශේෂඥතාව සමඟ ඔබේ සන්නාමය සයිබර් අවකාශයේ නව වෙලඳ පොලවල් කරා යොමුකර වෙළඳාම ශක්තිමත් කරමු.

0 K+
Organic Audience
0 +
Domain Expertise
0 +
Audience Networks
0 +
Clients and Counting...

Your Brand, Our Expertise. Let’s Rock Together

Digital Nation Agency, where we unleash the full potential of our expertise to enhance your brand’s presence. Collaborating with us will forge an unbeatable alliance that disrupts the market and catapults your brand towards unprecedented levels of triumph.

Free Consultations

ඔබේ ඩිජිටල් ගමන සාර්ථකව ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය මඟපෙන්වීම සහ උපදෙස් නොමිලේ ලබාදෙන අපගේ උපදේශන සැසිය ලබා ගන්න. Get our Free consultations session to make informed decisions. Guidance and advice offered to kickstart your digital success journey.

Helping You to Navigate Digital Waters

Digital Nation expertly guiding you through the vast digital landscape, ensuring success in navigating the ever-changing digital waters.

Protecting Brands

අපගේ මාධ්‍ය අත්දැකීම් සමඟින් ඔබේ සන්නාමයේ කීර්තිය මහා පොලවේ සහ සයිබර් අවකාශයේ ආරක්ෂා කරමු. Safeguard your brand's reputation with our media experience, protecting digital assets from potential threats and scams.

Expert Professionals

සුවිශේෂී ප්‍රතිඵල සහ නව්‍ය විසඳුම් ලබා දෙන වසර 10කට වැඩි කාලයක් ඩිජිටල් මාධ්‍ය පිළිබඳ විශේෂඥ දැනුමක් ඇති සැබෑ වෘත්තිකයන්. Professionals with more than 10 years expertise in digital media, delivering innovative and exceptional results.

Audience Driven

ඔබේ සන්නාමය ඔබේ පාරිභෝගිකයින් සමඟ අනුනාද වීමට අවශ්‍ය ලෙස ඩිජිටල් උපාය මාර්ග සකස් කරමු. Tailor your digital strategies to resonate with your target audience, driving engagement and maximizing your brand's reach.

Subscribe to Digital Nation's
#TecWinds Newsletter.

digital_nation_logo
ඩිජිටල් නේෂන් ඔබේ වියාපාර සන්නාමය ඩිජිටල් අවකාශයේ පැල කරන්න! a wide range of digital media services businesses, social media marketing, web development, eCommerce, Google Analytics, SEO, Facebook Pixel integration, software development, and go-to-market strategies. With expertise in specialized domains, rely on Digital Nation to spearhead your business and brand digital transformation journey.
Digital Nation's Services

©2023 DIGITAL NATION PVT LTD. All Rights Reserved.