Your Gateway to
Digital Success

ඔබේ සන්නාමය ඩිජිටල් අවකාශයේ පැල කරන්න.
Digital Media Packages From Concept to Conversion Covering Your All Marketing Needs
සියලුම සන්නාම හා අලෙවිකරණ අවශ්‍යතා ආවරණය වන ඩිජිටල් ප්‍රචාරණ පැකේජ

Ideal for New Business

Google and Facebook
Business Page Setup

සමාජ මාධ්‍ය බිස්නස් පිටු සැකසුම
🌐📱 Digital Presence is Foremost in the Social Age. 🔍👍 Facebook and Google Business Pages will Be your Always Open Business. 🏢🌟
$15
Rs. 5,000/-
ONE-TIME JOB
Ideal for New Corporate Clients

Professional Company
& Business Websites

බිස්නස් වෙබ්සයිට් නිර්මාණය
🏢🌐 Establish Your Online Presence with A Professionally Designed Corporate Website that Registers Your Details with Google and Brings You a Lasting Impression. 💼🎨🌟
$49
Rs. 15,000/
FOR A YEAR
Ideal for Sellers & Retailers

E-Commerce Shopping
Cart for Business

අන්තර්ජාල වෙළඳාමට වෙබ්සයිට්
🚀🏢 Bring Customers to Your Doorstep with A Professionally Designed Corporate Website that Makes Your Business 24/7 Always Open. 🌐💼🌟
$99
Rs. 29,000/-
FOR A YEAR
For Serious Brands

Digital Nation's
Influencer Marketing

සිත පෙළඹන වයිරල් ප්‍රචාරණය
🌟📱 Elevate Your Brand with Digital Nation Agency's Influencer Marketing. 🚀💼 Harness the Power of Influencers to Reach New Markets! 👥 Unleash Your Brand's Viral Potential, Elevate Visibility, and Conquer the Digital Space for Wider Brand Exposure. 🎯📊
$49
Rs. 15,000/-
LET'S WALK THE TALK
For Serious Brands

Digital Nation's
Brand Boom!

ඩිජිටල්නේෂන් සන්නාමකරණය
🚀📈 Craft Your Digital Transformation Strategy with Digital Nation's Premium Digital Success Plan. 🌟 Unleash Your Brand's Viral Potential, Elevate Visibility, and Conquer the Digital Landscape for Unrivaled Sales and Marketing Drive. 🎯📊💥
$169
Rs. 50,000/-
LET'S WALK THE TALK
For Serious Brands

Digital Nation's
Strategic Partner

උපායමාර්ගික ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධනය
🚀🌟 Elevate Your Business with Digital Nation Agency's "Strategic Business Partnership for New Niche Market Creation." 🎯💼 Embrace Innovation, Conquer Untapped Markets, and Thrive in The Digital Landscape! 🌐🔍🌈
$299
Rs. 100,000/-
MoNTHLY
For Solo & Home Business

DN Social Media
STARTER

මුලික ගෘප් ශෙයා පැකේජය
🏙️📲 Establish and Start Building the Digital Presence on Social Media. 🚀 Drive Organic Awareness with Digital Nation's 250K+ Audience Network, Expanding Your Business to Reach Beyond the Local Circle. 🌐📈🌟
$19
Rs. 6,000/-
CREATE AWARENESS
For Startups & Small Business

DN Social Media
BOOSTER

ෆේස්බුක් ඒජන්සි බූස්ටර් පැකේජ
🔥📱 Ignite Your Social Engagement with Digital Nation's Agency Booster Plans for A Wider Brand Reach. 🚀💼 Gain 3X More Reach with DN Meta Business Partner Agency Ads than Your Own Boosts. 📈🎯
$39
Rs. 12,000/-
MAKE YOUR PRESENCE
For Medium Business

Digital Nation's
BRAND BUILDER

ඩිජිටල්නේෂන් සන්නාමකරණය
🚀📱 Elevate Your Brand's Social Media Presence with Digital Nation's Brand Building Plan. 💼 Boost Engagement, Increase Followers, and Amplify Brand Awareness. 📈👥🌟
$99
Rs. 30,000/-
WIDER BRAND REACH

For the Following Specialised Plans Give Us a Call:
+94 703 011 022 | +94 718 922 323

For Serious Brands

DN Business Process &
Digital Transformation

ව්‍යාපාර ඩිජිටල්කරණය
🌟 New Business Possibilities! 🚀 Expand Beyond Local Borders. 🌐 Boost online presence, operation eficiency and unlock growth prospects. Let's shape your digital future today! 📈💼 #DigitalTransformation
$299
Rs. 100,000/-
ONE TIME | 3 MONTHS
For Serious Brands

DN Digital Asset
Management

ඩිජිටල් වත්කම් කළමනාකරණ
📁🌐 Organize, Optimize, and Empower Your Business with Digital Nation Agency's Digital Asset Management. 🚀💼 Streamline access, control, and utilization of your valuable digital assets! 🌟📈💻
$30
Rs. 10,000/-
ONE ACCOUNT
For Serious Brands

DN Lobby Promos
Hyde Park Lobby

සුපර්මාකට් තුළ වෙළඳ ප්‍රවර්ධන
🎉 Unleash the Power of Lobby Promotions! 🚀 Show Off Your Products & Services in Style at Arpico Super Center Premium Lobby. 🌟 Rent Prime Space at Hyde Park Corner Exit Counter for Jaw-Dropping Promotions that Wow the Crowd! 🎊
$30
Rs. 10,000/-
DAILY | WEEKENDS

WhatsApp: +94 703 011 022 | +94 718 922 323
Let's Craft a Deal that Leaves Everyone Smiling

IMPORTANT: * Digital Nation Agency offers booster packages that can be subscribed to for a specified amount and above, available for long-term commitments. Building a strong brand requires at least 6 months of dedicated work. Since each promotional campaign is unique to the nature of the business, the prices mentioned are approximate. We are open to negotiating prices based on your specific requirements, allowing us to adjust the target features according to your preferences. For certain promotional and strategic planning activities, visiting customers and traveling to specific locations may be necessary. In such cases, standard transportation and refreshment expenses will be incurred.

වැදගත්: * ඩිජිටල් නේෂන් බූස්ටර් පැකේජ සඳහන් කර මුදලේ සිට ඉහලට දීර්ඝ කාලීන සබ්ස්ක්රිප්ෂන් පැකේජ ලෙසද ලබාගත හැක. හොඳ සන්නාමයක් ගොඩනැගීම සඳහා අවම මාස 6ක් වත් ඒ සඳහා ඔබත්, අපත් එක්ව කැපවී වැඩකළ යුතුය. සෑම ප්‍රොමෝෂන් එකක්ම විවිධ වියාපාර ස්වභාවය අනුව වෙනස් නිසා මෙම මිල ගණන් සහ ලැබෙන ප්‍රතිචාර දළ අගයන් වේ, මේවා ඔබේ කැමැත්ත පරිදි ඉලක්ක විශේෂාංග අඩු වැඩිකර අපට මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැක. ඇතැම් ප්‍රවර්ධන සැලසුම් නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා, වියාපාරික හෝ උපාය මාර්ගික ස්ථාන වෙත ගොස් අධ්‍යනය කිරීම අවශ්‍ය විය හැකිය. එවැනි අවස්ථාවන්හිදී, සම්මත ප්රවාහන සහ කෑම බීම වියදමක් දැරීමට සිදුවිය හැක.

Digitally Recharge Your Brand to Maximum Reach.

Digital Nation Agency: A trailblazer in enhancing businesses spanning education, workshops, apparel, restaurants, cafes, social media, electronics, and home goods. From strategic marketing to holistic digital transformation, we’re your comprehensive solution.

We craft bespoke strategies, merging avant-garde digital strategies with time-occation-even-driven viral techniques, fortifying your brand’s digital footprint and widening its reach.

Safeguard and bolster your digital identity through meticulous setup of business pages and media accounts, implementing security measures like 2FA to fortify against cyber threats. Leveraging our prowess in social and mass media, let’s navigate your brand into uncharted cyber realms, elevating your market presence and catalyzing trade expansion.

ඔබේ සන්නාමය ඩිජිටල් අවකාශයේ පැල කරන්න.

ඩිජිටල් නේෂන් ඒජන්සිය: අධ්‍යාපනය, උපකාරක පංති, ඇඳුම් පැළඳුම්, අවන්හල් සහ කැෆේ, සමාජ මාධ්‍ය, ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස්, ගෙදර දොර ද්‍රව්‍ය අලෙවිකරණය සහ වියාපාර සමාජ මාධ්‍ය හැසිරවීම සහ ඩිජිටල්කරණ තාක්ෂණ සේවා සහ ක්‍රමවේද උපදේශනය පිළිබඳ ප්‍රායෝගික ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුය.

අපි විශේෂ උපාය මාර්ග, නවීන ඩිජිටල් ක්‍රම, සෘජු සහ සම්ප්‍රදායික වයිරල් අලෙවිකරණ ක්‍රමවේද හා මුසුකල උපාය මාර්ග තුලින් ඔබේ සන්නාමය ඩිජිටලි අවකාශයේ ශක්තිමත්ව පැලකර වැඩි පිරිසක් අතරට ගෙනයමු.

සියලු වියාපාර පිටු සහ සියලු ගිණුම් 2FA වැනි දේ නිවැරදිව සකසා, ගිණුම් හැක් වීම වැනි අවස්ථා මඟහැර ඔබේ වියාපාර ඩිජිටල් සන්නාමය ආරක්ෂා කර ශක්තිමත් කර දෙමු. අපගේ සමාජ සහ ජන මාධ්‍ය හැසිරවීමේ ඇති විශේෂඥතාව සමඟ ඔබේ සන්නාමය සයිබර් අවකාශයේ නව වෙලඳ පොලවල් කරා යොමුකර වෙළඳාම ශක්තිමත් කරමු.

0 K+
Organic Audience
0 +
Domain Expertise
0 +
Audience Networks
0 +
Clients and Counting...

Your Brand, Our Expertise. Let’s Rock Together

Digital Nation Agency, where we unleash the full potential of our expertise to enhance your brand’s presence. Collaborating with us will forge an unbeatable alliance that disrupts the market and catapults your brand towards unprecedented levels of triumph.

Free Consultations

ඔබේ ඩිජිටල් ගමන සාර්ථකව ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය මඟපෙන්වීම සහ උපදෙස් නොමිලේ ලබාදෙන අපගේ උපදේශන සැසිය ලබා ගන්න. Get our Free consultations session to make informed decisions. Guidance and advice offered to kickstart your digital success journey.

Helping You to Navigate Digital Waters

Digital Nation expertly guiding you through the vast digital landscape, ensuring success in navigating the ever-changing digital waters.

Protecting Brands

අපගේ මාධ්‍ය අත්දැකීම් සමඟින් ඔබේ සන්නාමයේ කීර්තිය මහා පොලවේ සහ සයිබර් අවකාශයේ ආරක්ෂා කරමු. Safeguard your brand's reputation with our media experience, protecting digital assets from potential threats and scams.

Expert Professionals

සුවිශේෂී ප්‍රතිඵල සහ නව්‍ය විසඳුම් ලබා දෙන වසර 10කට වැඩි කාලයක් ඩිජිටල් මාධ්‍ය පිළිබඳ විශේෂඥ දැනුමක් ඇති සැබෑ වෘත්තිකයන්. Professionals with more than 10 years expertise in digital media, delivering innovative and exceptional results.

Audience Driven

ඔබේ සන්නාමය ඔබේ පාරිභෝගිකයින් සමඟ අනුනාද වීමට අවශ්‍ය ලෙස ඩිජිටල් උපාය මාර්ග සකස් කරමු. Tailor your digital strategies to resonate with your target audience, driving engagement and maximizing your brand's reach.

Subscribe to Digital Nation's
#TecWinds Newsletter.

digital_nation_logo
Digital Nation is a leading Digital Marketing Agency in Colombo that offers a wide range of digital media services, including digital asset & social media management, web development, SEO, and eCommerce solutions. Specialize in consulting businesses with a complete digital transformation roadmap.
Digital Nation's Services

©2023 DIGITAL NATION PVT LTD. All Rights Reserved.